• 0 บาท
 • สมาชิกทั่วไป
 • รหัสประกาศ : 0004187
 • อำเภอเขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร
 • เเก้ไขประกาศ
 • เเจ้งเตือนประกาศ

รับ ปรึกษา วิจัย,รับ ปรึกษา วิทยานิพนธ์, รับ ปรึกษา IS,SPSS,รับ เก็บข้อมูล ,รับ คีย์ข้อมูล

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : บริการ
 • หมวด : บริการอื่นๆ
 • ต้องการ : ขาย
 • รับ ปรึกษา วิจัย,รับ ปรึกษา วิทยานิพนธ์, รับ ปรึกษา IS,SPSS,รับ เก็บข้อมูล ,รับ คีย์ข้อมูล

  รับ ปรึกษา วิจัย,รับ ปรึกษา วิทยานิพนธ์, รับ ปรึกษา IS, รับ ปรึกษา สารนิพนธ์, รับ ปรึกษา ดุษฎีนิพนธ์
  - วิจัย (Research , Thesis and Dissertation,วิทยานิพนธ์,สารนิพนธ์
  - งานวิชาการ เขียนบทความ,รายงาน,การบ้าน
  - หาข้อมูล ทั้งภาษาไทย ตามฉบับมืออาชีพ
  - งานวิจัย ที่อ้างอิงทุกบรรณานุกรมของเนื้อหา
  - Assignment หรือ IS ( Independent study) ในสาขาต่างๆ
  - วิทยานิพนธ์,สาระนิพนธ์ ทั้งเล่มเล็กและเล็กใหญ่ เริ่มตั้งแต่เสนอโครงเรื่องจนกระทั้งปิดรูปเล่ม แบบผู้ช่วยวิจัย
  - ดุษฎีนิพนธ์ ในระดับ ป.โท หรือ ป.เอก สาขาที่พร้อมให้บริการ เช่น บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี นิติศาสตร์ สังคมศาตร์ นิเทศศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ บริหารการศึกษา หรือสาขาด้านวิศวกรรม


  รับ วิเคราะห์ SPSS ประมวลผลทางสถิติ SPSS
  - วิเคราะห์ และรับประมวลผล ทางสถิติ ที่เป็นทั้งสถิติ พื้นฐาน หาค่าเฉลี่ย (mean ) หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable)
  - ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Regresstion หรืออื่นๆ
  - ทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) ความยากง่าย (Difficulty) อำนาจจำแนก (Discrimination) ความเป็นปรนัย (Objectivity)
  - โปรแกรมทางสถิติ อันได้แก่ โปรแกรม รับทำ SPSS และอื่นๆ
  - Presentation หรือ PowerPoint เพื่อเสนอผลงานการวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ หรืองานในหน่วยงานรัฐและเอกชน

  รับ ปรึกษา วิจัยในชั้นเรียน
  - รับปรึกษาวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัยในชั้นเรียน
  - รับปรึกษาแนวคิดและขั้นตอนการทำวิจัยในชั้นเรียน
  - รับปรึกษาการเก็บข้อมูลสำหรับวิจัยในชั้นเรียน
  - รับปรึกษาการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในชั้นเรียน
  - รับปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล
  - รับปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรายกลุ่มหรือรายชั้นเรียน
  - รับปรึกษาการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
  - รับปรึกษาเรื่องหรือปัญหาในชั้นเรียนที่ควรจะนำมาพิจารณาทำวิจัย

  รับ วิจัยตลาด Marketing Research
  - รับสำรวจตลาด สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
  - รับสำรวจความต้องการของลูกค้า
  - รับสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค

  รับ เก็บแบบสอบถาม,รับ คีย์ข้อมูล
  - แบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) หรือทำ Focus Group ในระดับ ป.โทและ ระดับดุษฎีนิพนธ์
  - เก็บแบบสอบถาม (Questionaire) ในหน่วยงานรัฐและเอกชน รับทำทั้งงานนักศึกษา ราคากันเอง
  - คีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน ห้างร้านต่างๆ เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์

  ติดต่อ สอบถาม
  Tel & Line id : 0982917779
  E-mail : pro2thesis@gmail.com
  https://pro2thesis.blogspot.com/

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • pim
 • อำเภอเขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร